راهنمای Cisco AnyConnect 

نحوه نصب و تنظیم در Linux نسخه Ubuntu و Debian:

1.      در ترمینال دستورهای زیر را تایپ کنید:

 

sudo /sbin/modprobe tun

sudo apt-get install openconnect

sudo openconnect CLOUD2.IRSV.ME:8080

2.      به جای  CLOUD2.IRSV.ME:8080  آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید را وارد کنید.

3.      موقع درخواست، username و سپس password خود را وارد کنید.

توجه: در صورتی که با موفق به اتصال به سرور شدید ولی ترافیک سیستم عامل از vpn عبور نکرد، دستورات زیر را اجرا کنید: 

sudo apt-get install vpnc vpnc-scripts
sudo openconnect uk1.irsv.me --script=/etc/vpnc/vpnc-script

 


 

کلود / انتخاب هوشمند سرور CLOUD2.IRSV.ME:8080
کلود ایتالیا CLOUD2.IRSV.ME:8081
کلود فرانسه CLOUD2.IRSV.ME:8083
کلود آلمان CLOUD2.IRSV.ME:8082
کلود هلند CLOUD2.IRSV.ME:8084
آلمان DE1.IRSV.ME:555
هلند NL1.IRSV.ME:555
امریکا US1.IRSV.ME:555
روسیه RU1.IRSV.ME:555
فرانسه FR1.IRSV.ME
انگلیس UK1.IRSV.ME


 توجه: برای قطع ارتباط، در همان ترمینال قبلی کلید Ctrl+Z را بزنید.